Review ศัลยกรรมจมูก ทรงที่คนไทยนิยมทำ!!


การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกคืออะไร ??

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกโดยเทคนิคเฉพาะ เพื่อปรับให้ทรงจมูกคุณให้สวยดังใจ โดยการใช้กระดูกอ่อนมาเสริมปลายจมูกร่วมกับการเสริมดั้งด้วยวัสดุเสริมหรือกระดูกอ่อนบางส่วน การผ่าตัดนี้เป็นที่นิยม เพราะปลอดภัย และยังทำให้ดั้งจมูกโด่งและปลายจมูกพุ่ง ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความประณีตอย่างมากในการผ่าตัด

รีวิว ก่อน - หลัง ศัลยกรรมจมูก

เนื้อหาโดย : PuPae NP.STMstyle

เรียบเรียงโดย : STMstyle

ภาพประกอบ : JJ Hong Jin Joo ,Bano

#JJHongJinJoo #JJplasticsurgery #stmstyle #STMstyle #รววศลยกรรม #รววศลยกรรมเกาหล #รววเสรมจมก #รววแกไขจมก #เสรมจมก #ศลยกรรมเกาหล #เอเจนซศลยกรรมเกาหล #เอเจนซเกาหล #โรงพยาบาลเกาหล #โรงพยาบาลศลยกรรมเกาหล #แพทยเกาหล #คณหมอเลทมอนไทยแลนด #reviews

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg