การจัดฟันร่วมกับการปรับขากรรไกร


ในการทำศัลยกรรมปรับขากรรไกร นอกจากการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนและล่าง ที่มีตำแหน่งไม่เหมาะสม, ผิดรูป หรือมีลักษณะไม่สมดุลกัน จะต้องแก้ไขแถวฟันให้เรียงตัวและสบกันอย่างสวยงาม จึงมีการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรขึ้น โดยสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ซึ่งจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ก่อนได้รับการจัดฟันควรเข้ารับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญว่าแต่ละบุคคลควรจัดฟันหรือไม่ หรือควรจัดฟันในช่วงใด


จัดฟันหลังผ่าตัดขากรรไกร VS จัดฟันก่อนผ่าตัดขากรรไกร

หลังการทำศัลยกรรมปรับขากรรไกร เมื่อเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม อาจจะทำให้การสบกันของแถวฟันเปลี่ยนไปได้ จึงเกิดเป็นการจัดฟันทั้งก่อนและหลังผ่าตัดขึ้น


กรณีจัดฟันหลังผ่าตัดนั้นจะมีความเสี่ยงที่แถวฟันไม่สบกันหลังจากผ่าตัดสูงกว่าการจัดฟันก่อนผ่าตัด แต่สำหรับกรณีจัดฟันก่อนผ่าตัดจะใช้เวลาก่อนผ่าตัดค่อนข้างมาก เกิดปัญหาทำให้ระยะเวลารักษาทั้งหมดยาวนาน อาจสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ที่ทำศัลยกรรมได้ข้อดีและข้อเสียสำหรับการจัดฟันทั้งก่อนและหลังผ่าตัดขากรรไกร

  • ระยะเวลาจัดฟันโดยรวมค่อนข้างสั้น

  • ไม่สามารถทำได้กับทุกเคส

  • กรณีแถวฟันไม่สบกันอย่างมาก จะมีโอกาสกลับไปเป็นแบบเดิมได้

  • ก่อนการผ่าตัดได้จัดฟันเพื่อให้ฟันสบกันได้ในระดับหนึ่ง ทำให้ผลผ่าตัดมีความมั่นคง การกลับสู่สภาพเดิมน้อย

  • ระยะเวลาจัดฟันค่อนข้างยาวนาน ขณะที่จัดฟันก่อนทำการผ่าตัด อาจทำให้คางยื่นออกมามากกว่าเดิม

ที่มา

เนื้อหา: JJ HONGJINJOO Plastic Surgery

รูปภาพ: Banobagi Plastic & Aesthetic

เรียบเรียง: STMstyle

#ศลยกรรมขากรรไกร #ศลยกรรมปรบรปหนา #จดฟน

เรื่องเด่นสัปดาห์นี้
banner web-05.jpg