HOURS | ช่วงเวลาให้คำปรึกษา
  • เข้ารับปรึกษาศัลยกรรม (Consult)

Monday-Friday  from 10.00 - 18.00
 

  • สอบถามข้อมูล (Call Center) 02-7147665

Everyday  from 09.00 - 21.00

  • บริการลดบวม (After Care)

Monday-Friday  from 10.00 - 17.00
 

  • สอบถามผ่านไลน์ (Line Official)

Monday-Friday  from 09.30 - 18.30

Monday 09.00 - 18.00 

Tuesday - Friday   09.30 - 18.30 

OFFICE HOURS
ADDRESS

916/18  

Sukumwit 55 Street
Wattana, Bangkok, 10110  Thailand

SUBSCRIBE FOR PROMOTION

Tel : 027147663

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon

Email   : stmstyle@gmail.com

© 2017 by STMstyle Mt Co., Ltd.

|  จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ผ่านการรับรองมาตราฐานจากกระทรวงสารธาณสุข และรัฐบาลเกาหลีใต้

1/1